Staatsbosbeheer: gebiedspartner in het Westerkwartier

Staatsbosbeheer is al vanaf het begin betrokken bij de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om het natuurgraslandbeheer duurzaam onder te brengen bij ondernemers in de regio. Wat betekent dit voor de coöperatie en haar leden?

  1. Percelen of gebieden binnen de beheereenheid Westerkwartier die in aanmerking komen voor beheer door veehouders (als hooiland of voor weidegang) worden bij voorkeur aangeboden aan de Natuurvleescoöperatie.
  2. Voor de leden van de coöperatie betekent dit dat het mogelijk is om vee in het weideseizoen op natuurterreinen van Staatsbosbeheer te laten grazen.
  3. Een deel van het wintervoer kan worden geoogst van de natuurhooilanden.
  4. Staatsbosbeheer blijft verantwoordelijk voor de door de provincie vastgestelde doelstellingen voor natuur en landschap.

Staatsbosbeheer ziet de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier en haar leden als waardevolle partners om er samen voor te zorgen dat een deel van onze gebieden in de toekomst duurzaam wordt beheerd.


Gebiedscoöperatie Westerkwartier: Waardevolle steun voor de regio

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) is een van de initiatiefnemers om de Natuurvleescoöperatie Westerkwartier op te richten. De GCWK doet mee in het kader van de regionale voedselketen, waarin ze streven naar productie, verwerking en afzet van voedsel in de drie noordelijk provincies. Ze vinden het belangrijk om duurzaam om te gaan met voedsel, waarin samengewerkt wordt met de boeren, ketenpartners en de natuur. Voor de coöperatie en haar leden houdt dit in dat:

  1. GCWK faciliteert en ondersteunt de projecten van de Natuurvleescoöperatie.
  2. Leden kunnen gebruik maken van het grote netwerk van GCWK in de regio.
  3. GCWK werkt aan een nieuw business model en opschaling voor de Natuurvleescoöperatie.
  4. GCWK koppelt onderwijs en onderzoek aan de Natuurvleescoöperatie.

De GCWK staat volledig achter dit initiatief en kijkt ernaar uit om nu en in de toekomst samen te werken aan een ander, eerlijk en duurzaam voedselsysteem.